POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) de desembre de 2018, informem:

1.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Identidad: MUDANZAS LASER, S.L con CIF B67328088 d’ara endavant “el Titular”
Dirección postal: Calle Pla, núm. 8 B 1º1ª; 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Teléfonos: 93 334 58 58, 608 76 27 40
E-mail: info@mudanzaslaser.com

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

L’informem que les dades que ens faciliti es tracten amb la finalitat de gestionar i respondre les sol·licituds d’informació o consultes rebudes, l’enviament d’informació sobre productes i serveis del seu interès, gestionar les dades de candidats rebuts a través dels currículums vitae per a la seva participació en processos de selecció, així com facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Titular i l’Usuari i el manteniment de la relació que s’estableixi.

Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

La informació personal no podrà ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

3. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament realitzat està basada en:

  • El consentiment atorgat per l’Usuari mitjançant l’acceptació de la present Política i la casella corresponent.
  • L’Usuari ha aportat les seves dades personals en el marc d’una relació contractual o precontractual per a l’atenció de la seva sol·licitud i/o consulta i per tant el seu tractament és necessari per al manteniment d’aquesta relació.
  • Les obligacions legals aplicables al Titular que requereixen del tractament de les dades personals d’acord amb els serveis prestats, com aquelles relacionades amb qüestions tributàries.

L’Usuari podrà, en qualsevol moment revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals. En cap cas la retirada d’aquests consentiments condiciona la prestació del servei, i/o l’execució de contractes amb el Titular.

4. DADES PERSONALS QUE ES TRACTEN I PROCEDÈNCIA

Les dades personals que tractem han estat facilitats pel propi Usuari mitjançant l’enviament de correus electrònics o ús de les funcionalitats ofertes en la Web.

L’ús dels apartats de contacte, emplenament de formularis i/o funcionalitats ofertes en la Web és voluntari. No obstant això, l’emplenament de determinats camps del formulari o la seva facilitació mitjançant l’ús d’altres funcionalitats resulten necessaris per a atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, per la qual cosa la negativa de l’Usuari a facilitar la informació requerida impedirà al Titular atendre-la i gestionar-la correctament. L’Usuari garanteix que les dades que ens facilita són veraces, exactes i complets. Es cancel·laran, esborraran o bloquejaran les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat conforme a la legislació vigent. Si les dades personals aportades són d’un tercer, l’Usuari garanteix que li ha informat de la Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades amb les finalitats abans assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. L’Usuari es compromet i responsabilitza de la veracitat i correcció de les dades que ens facilita, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats.

La Web pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les avantdites webs no han estat revisades ni són objecte de controls sobre els mateixos per la Web. El Titular té perfil social en Facebook, Twitter, Youtube i Instagram amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat i informació que es vulgui donar publicitat. En cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa. El Titular no podrà ser considerat en cap cas responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal. Es recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a la present pàgina haurà de comunicar-lo a a el Titular obtenint el consentiment exprés per a crear l’enllaç. El Titular es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços en el seu lloc web.

5. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals proporcionades per l’Usuari es conservaran mentre romangui donat d’alta en el servei, mentre es mantingui la relació negocial, mentre l’Usuari no sol·liciti la seva supressió, o durant el termini legal establert. Així mateix podran conservar-se quan siguin necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, l’exercici i la defensa de reclamacions.

Si l’Usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets d’oposició o supressió, les seves dades es conservaran bloquejats a la disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades personals.

6. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS.

El Titular es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7.CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS.

Les dades no seran comunicats a tercers, excepte en els casos legalment previstos o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

8.DRETS DELS USUARIS.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. L’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades, per la qual cosa el responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En aquells supòsits en els quals legalment procedeixi, tindrà el dret a la portabilitat de les dades, la qual cosa implica que té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona que estiguem tractant i emmagatzemar-los en un dispositiu propi.

Pot exercitar davant MUDANZAS LASER, S.L en cas que resultin d’aplicació, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant comunicació escrita acompanyada de fotocòpia del DNI dirigida a la següent adreça: Carrer Pla, núm. 8 B 1º1ª; 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, email info@mudanzaslaser.com
Igualment, l’informem que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control d’Espanya.