1 . Condicions d’Ús i la seva acceptació

Aquestes condicions regulen l’ ús del web de Mudances Làser per a l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades a la web en el moment en què accedeixi a la mateixa . L’accés a la web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. Mudances Làser es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis que s’hi ofereixen , incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web .

2 . Condicions d’utilització de la Web

L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats . Queda expressament prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il · lícits , contraris a la bona fe , l’ordre públic o que estableixen les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que , de qualsevol forma , dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització de la web i / o els seus serveis . La utilització de la web és gratuïta per a l’usuari .

3 . Drets de Propietat Intel · lectual i Industrial

Tots els continguts de la web ( marca , noms comercials , imatges , icones , disseny i presentació general de les diferents seccions ) estan subjectes a drets de propietat intel · lectual o industrial de Mudances Làser o de tercers . En cap cas l’accés al web implica que per part de Mudances Làser o del titular d’aquests drets : ( 1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts , ( 2) es renunciï , transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts ( entre d’altres , els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública ) . No podran realitzar-se utilitzacions de la web i / o dels seus continguts , diferents de les expressament autoritzades per Mudances Làser . Cap usuari d’aquesta web pot revendre , tornar a publicar , imprimir , baixar , copiar , retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit de Mudances Làser , llevat que la llei permeti , en mesura raonable , copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint inalterats , en tot cas , el Copyright i altres dades identificatives dels drets de Mudances Làser i / o del titular dels drets d’aquests continguts . Aquest web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel · lectual internacionals i d’Espanya , ja sigui com a obres individuals i / o com a compilacions . L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa a aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor de Mudances Làser o del titular dels mateixos .

4 . Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web

Mudances Làser no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament del web i / o els seus serveis . En cas de produir interrupcions en el seu funcionament Mudances Làser tractarà , si això fos possible , de advertir a l’usuari . Mudances Làser tampoc garanteix la utilitat de la web i / o els seus serveis per a la realització de cap activitat en particular , el seu infal · libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin . Mudances Làser està autoritzat a efectuar quantes modificacions tècniques siguin precises per a millorar la qualitat , rendiment , eficàcia del sistema i de la seva connexió . Llevat que s’indiqui expressament un termini , la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida , però, Mudances Làser està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés al web en qualsevol moment . Sempre que això fos possible , Mudances Làser intentarà comunicar-ho amb antelació a l’usuari .

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles per al públic en general , faciliten l’accés a informació , productes i serveis subministrats o prestats per Mudances Làser . Aquests continguts són facilitats de bona fe per Mudances Làser amb informació procedent , de vegades , de fonts diferents de Mudances Làser . Per tant , nosaltres Làser no pot garantir la fiabilitat , veracitat , exhaustivitat i actualitat dels continguts i , per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat de Mudances Làser que pogués derivar pels danys causats , directament o indirectament , per la informació a la que s’accedeixi per mitjà del web . Mudances Làser no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars de qui accedeixi a la mateixa . En conseqüència , tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Mudances Làser no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix , Mudances Làser no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats , o per continguts , informacions , comunicacions , opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers ia les que es pugui accedir a través de la web.

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

El web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web . Mudances Làser no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades , ni garanteix la legalitat , exactitud , veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin . L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap mena entre Mudances Làser i la titular del lloc enllaçat . Mudances Làser no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari oa tercers pel contingut de les pàgines web a les que es trobi unides per un enllaç . Jurisdicció i llei aplicable . Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola . Mudances Làser no té cap control sobre qui o quins poden accedir al seu web i on poden estar emplaçats . Tot i que nosaltres Làser és conscient, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers , en cas de conflicte o reclamació en relació al web o qualsevol dels serveis que s’hi presten , les parts acorden sotmetre expressament a els jutjats i tribunals de Madrid ( Espanya).